Upoznajte se sa

dopunskim tablama

– Dopunske table postavljaju se zajedno sa saobraćajnim znakovima (znakovi opasnosti, znakovi izričitih naredbi i znakovi obaveštenja), i to ispod donje ivice saobraćajnog znaka.

– Širina dopunske table postavljene uz znak na putu ne sme biti veća od dužine one stranice znaka uz koji se dopunska tabla postavlja, odnosno od prečnika znaka, ako je znak u obliku kruga, izuzev kada se postavlja uz znak II-1 (nailazak na put sa prvenstvom prolaza).

– Visina dopunske table, ne sme iznositi više od polovine njene dužine, izuzev dopunskih tabli V-6, V-7, V-20, V-21, V-22, V-34, i V-35.

Dopunska tabla koja označava udaljenost između znaka uz koji je postavljena dopunska tabla i početak dela puta, odnosno mesta na koje se znak odnosi.

Dopunska tabla koja označava dužinu dela puta na kome preti opasnost označena znakom, odnosno na kome se primenjuje izričita naredba označena znakom, odnosno na koji se odnosi sadržaj znaka uz koji se ističe dopunska tabla.

Dopunska tabla koja oznacava udaljenost između znaka uz koji je postavljena dopunska tabla i objekta terena ili dela puta na koji se obaveštenje odnosi.

Dopunska tabla koja označava vreme za koje izričita naredba važi, ako ne važi neprekidno.

Dopunska tabla koja sadrži bliže objašnjenje znaka rečima ili na drugi način ako to nije jasno određeno simbolom znaka.

Dopunska tabla koja sadrži simbol koji bliže određuje značenje znaka uz koji se ističe.

Dopunska tabla IV-9, koja označava položaj parkirališta ili garaža i udaljenost do njega.

Dopunska tabla koja označava početak dela puta, odnosno mesta na kome postoji opasnost od neočekivanog nastanka posledice.

Dopunska tabla V-1 obeležava udaljenost između znaka uz koji je postavljena dopunska tabla i početka dela puta, odnosno mesta na koje se znak odnosi.

Dopunska tabla V-2 obeležava udaljenost do mesta na kom stoji znak II-2 (obvezno zaustavljanje) kod kojeg je vozač dužan uvek zaustaviti vozilo.

Dopunska tabla V-3 obeležava dužinu dela puta na kojem preti opasnost označena znakom, odnosno na kojem se primenjuje izričita naredba označena znakom, ili na koji se odnosi sadržaj znaka uz koji se postavlja dopunska tabla.

Dopunske table V-5 i V-6 označavaju vreme za koje izričita naredba odnosno obaveštenje važi, ako ne važi neprekidno

Dopunska tabla V-7 sadrži bliže objašnjenje znaka rečima ili na drugi način ako to nije jasno određeno simbolom znaka.

Dopunske table od V-8 do V-15 sadrže simbole vrste vozila na koje se znak odnosi.

Dopunska tabla V-16 obeležava uklanjanje vozila paukom na mestima na kojima je parkiranje ili zaustavljanje vozila saobraćajnim znakom zabranjeno. Postavlja se uz znak zabrana zaustavljanja i parkiranja.

Dopunske table V-17 do V-22 označavaju primenu zabrane parkiranja ili zaustavljanja vozila do znaka, od znaka odnosno sa jedne ili druge strane znaka.

Dopunske table od V-23 do V-30 označavaju položaj parkiranja vozila. Postavlja se uz znak III-38 (parkiralište).

Dopunska tabla V-32 (za vreme kiše) i dopunska tabla V-33 (za vreme snega) označavaju vremenske sulove u kojima važi znakom određena opasnost ili izričita naredba.

Dopunska tabla V31 obeležava mesto na kojem je parkiranje rezervisano za vozila osoba sa invaliditetom ili blizinu puta na kojoj se može pojaviti osoba sa invaliditetom.

Dopunske table V-34 i V-35 označavaju položaj puta sa pravom prvenstva prolaza. Dopunska tabla V-34 (prva na slici) postavlja se uz znak put sa pravom prvenstva prolaza. Dopunska ploča V-35 (druga na slici) postavlja se uz znak nailazak na put sa prvenstvom prolaza i obvezno zaustavljanje. Položaj i broj krakova prikazanih na dopunskoj tabli moraju odgovarati položaju i broju krakova raskrsnice.

Dopunska tabla V-36 obeležava početak dela puta na kom se sa trake puta ili njenog dela odstranjuje sneg ili izvode radovi u vezi sa sprečavanjem nastajanja i uklanjanja poledice (posipanje soli i sl.). Dopunska tabla je privremena i postavlja se za vreme obavljanja radova na održavanju puta (čišćenje snega). Tabla je pridodata znaku radovi na putu.

Dopunska tabla IV-20 označava vremenske uslove u kojima važi znakom označena opasnost ili izričita naredba (kad pada kiša ili sneg na kolovozu).

Dopunska tabla IV-22, koja označava vrstu oštećenja na kolovozu i dužinu puta na koju se odnosi.