Obuka online

MUP-ova SIMULACIJA POLAGANJA TEORIJSKOG ISPITA

Vežbajte testove online

Pristupanje i korišćenje ove web stranice omogućeno je samo kandidatima koji su već upisani u auto školu i samim tim imaju dodeljen ID broj i lozinku od auto škole.

Vežbajte testove svakodnevno, potpuno besplatno, sa vašeg mobilnog telefona, kompjutera ili tableta.

Saobraćajni znakovi

Saobraćajni znakovi se dele u pet osnovnih kategorija. Više o saobraćajnim znakovima mozete saznati na našim stranicama koje su posvećene svakoj kategoriji posebno. Učite saobraćajne znakove svakodnevno, potpuno besplatno, sa vašeg mobilnog telefona, kompjutera ili tableta. 

Znakovi opasnosti

Postavljaju se po pravilu izvan naselja na udaljenosti od 150-250 m ispred opasnosti na putu. Ali ako se znakovi opasnosti postavljaju na udaljenosti manjoj od 150 m ili većoj od 250 m, onda im moraju biti dodate i dopunske table sa naznačenom udaljenošću do mesta opasnosti. Na putu u naselju, znakovi opasnosti mogu se postavljati i na udaljenosti manjoj od 150 m ispred opasnog mesta, bez postavljanja dodatne table.

Znakovi izričitih naredbi

Znakovi izričitih naredbi su znakovi zabrane, odnosno ograničenja i znakovi obaveze. Postavljaju se neposredno ispred mesta odakle nastaje obaveza postupanja prema postavljenom znaku i moraju se ponavljati posle svakog ukrštanja puteva (raskrsnice) ako i dalje postoji postoji razlog za tom izričitom radnjom. 

Znakovi obaveze

Znakovi obaveze spadaju u grupu znakova izričitih naredbi. 

Znakovi obaveze se moraju poštovati i označeni su pretežno plavom bojom.

Znakovi obaveštenja

Znakovi obaveštenja pružaju učesnicima u saobraćaju potrebna obaveštenja o putu kojim se kreću, nazivima mesta kroz koja put prolazi i udaljenost do tih mesta, prestanku važenja znakova izričitih naredbi, kao i druga obaveštenja koja im mogu biti korisna. Posebne grupe znakova obavestenja su: znakovi za vođenje saobraćaja, znakovi za obeležavanje prepreka na putu i mesta na kome se izvode radovi.

Dopunske table

Dopunske table postavljaju se zajedno sa saobraćajnim znakovima (znakovi opasnosti, znakovi izričitih naredbi i znakovi obaveštenja) i to ispod donje ivice saobraćajnog znaka. Širina dopunske table postavljene uz znak na putu ne sme biti veća od dužine one stranice znaka uz koji se dopunska tabla postavlja, odnosno od prečnika znaka, ako je znak u obliku kruga, izuzev kada se postavlja uz znak II-1 (nailazak na put sa prvenstvom prolaza).

Znakovi obaveze

Znakovi obaveze spadaju u grupu znakova izričitih naredbi. 

Znakovi obaveze se moraju poštovati i označeni su pretežno plavom bojom.