Upoznajte se sa
znakovima obaveštenja​

Znakovi obaveštenja pružaju učesnicima u saobraćaju potrebna obaveštenja o putu kojim se kreću, nazivima mesta kroz koja put prolazi i udaljenost do tih mesta, prestanku važenja znakova izričitih naredbi, kao i druga obaveštenja koja im mogu biti korisna.

Posebne grupe znakova obavestenja su: znakovi za vođenje saobraćaja, znakovi za obeležavanje prepreka na putu i mesta na kome se izvode radovi.

Mega Start Auto Škola Vežbajte znakove online Znakovi obaveštenja

Znak prvenstvo prolaza u odnosu na vozila iz suprotnog smera obaveštava vozača da na uskom prolazu ima pravo prvenstva u odnosu na vozila koja dolaze iz suprotnog smera.

Mega Start Auto Škola Vežbajte znakove online Znakovi obaveštenja

Znak put sa jednosmernim saobraćajem obaveštava učesnike u saobraćaju o jednosmernom putu.

Mega Start Auto Škola Vežbajte znakove online Znakovi obaveštenja

Znak put sa jednosmernim saobraćajem obaveštava učesnike u saobraćaju o jednosmernom putu. Postavlja se skoro paralelno sa osom kolovoza, a reči: "Jedan smer" mogu biti ispisane na strelici tog znaka.

Mega Start Auto Škola Vežbajte znakove online Znakovi obaveštenja

Znak put sa prvenstvom prolaza označava put ili deo puta na kome vozila imaju prvenstvo prolaza u odnosu na vozila koja se kreću putevima koji se ukrštaju sa tim putem, odnosno delom puta.

Mega Start Auto Škola Vežbajte znakove online Znakovi obaveštenja

Znak završetak puta sa prvenstvom prolaza označava mesto na kome se završava put ili deo puta sa prvenstvom prolaza.

Mega Start Auto Škola Vežbajte znakove online Znakovi obaveštenja

Znak obeleženi pešački prelaz označava mesto na kome se nalazi obeleženi pešački prelaz.

Mega Start Auto Škola Vežbajte znakove online Znakovi obaveštenja

Znak podzemni ili nadzemni pešački prolaz označava mesto na kome se nalazi podzemni ili nadzemni pešački prolaz.

Mega Start Auto Škola Vežbajte znakove online Znakovi obaveštenja

Znak raskrsnica označava međusobni položaj i pravce puteva i nazive mesta do kojih vode putevi koji se ukrštaju. Na znaku se mogu upisati brojevi puteva i brojevi međunarodnih puteva. Na znaku raskrsnica može biti upisana udaljenost do raskrsnice na koju se znak odnosi, ispod dolazeće strelice, na istom znaku na liniji poprečnih pravaca mogu biti umetnuti saobraćajni znakovi.

Mega Start Auto Škola Vežbajte znakove online Znakovi obaveštenja

Znak kružna raskrsnica označava međusobni položaj i pravce puteva i nazive mesta do kojih vode putevi koji se ukrštaju.

Mega Start Auto Škola Vežbajte znakove online Znakovi obaveštenja

Znak slepi put označava blizinu i položaj puta koji nema izlaz (slepi put).

Mega Start Auto Škola Vežbajte znakove online Znakovi obaveštenja

Znak prepreka za usporavanje saobraćaja označava nailazak na mesto gde su postavljeni elementi za usporavanje saobraćaja.

Mega Start Auto Škola Vežbajte znakove online Znakovi obaveštenja

Znak smer kretanja vozila koje namerava da skrene ulevo na raskrsnici na kojoj je skretanje ulevo zabranjeno označava put kojim se vozilo mora kretati ako namerava da skrene ulevo na sledećoj raskrsnici na kojoj je skretanje ulevo zabranjeno.

Mega Start Auto Škola Vežbajte znakove online Znakovi obaveštenja

Znak prestrojavanje vozila označava predhodno obaveštenje vozaču radi prestrojavanja na raskrsnici na putevima sa više saobraćajnih traka. Simboli na znakovima treba da odgovaraju stvarnom stanju broja saobraćajnih traka i načinu prestrojavanja na njima.

Mega Start Auto Škola Vežbajte znakove online Znakovi obaveštenja

Znak prestrojavanje vozila sa nazivima naseljenih mesta označava predhodno obaveštenje vozaču radi prestrojavanja na raskrsnici na putevima sa više saobraćajnih traka. Simboli na znakovima treba da odgovaraju stvarnom stanju broja saobraćajnih traka i načinu prestrojavanja na njima. Na znaku mogu biti ispisani i nazivi mesta.

Mega Start Auto Škola Vežbajte znakove online Znakovi obaveštenja

Znak strelasti putokaz označava pravac puta od odredišta ili karakterističan objekat u koji vodi put na kome je postavljen putokaz. Na strelasti putokaz mogu da se ispišu dva naziva odredišta ako se ispisuju jednim pismom ili jezikom, odnosno samo jedan ako se ispisuju na dva jezika ili pisma. Takođe na znak mogu da se ispišu broj puta i udaljenost do odredišta, odnosno objekta.

Mega Start Auto Škola Vežbajte znakove online Znakovi obaveštenja

Znak putokazna tabla označava pravac puta za naseljeno mesto ispisano na znaku. Znak može da ima najviše tri polja za označavanje smerova kretanja. Na svakom polju mogu da se ispišu nazivi dva odredišta ako se ispisuju jednim jezikom i pismom. Ovaj znak može se postaviti i iznad kolovoza i svako polje znaka postavlja se kao poseban znak iznad saobraćajnih traka na koji se odnosi.

Mega Start Auto Škola Vežbajte znakove online Znakovi obaveštenja

Znak putokazna tabla označava pravac puta za naseljeno mesto ispisano na znaku. Znak može da ima najviše tri polja za označavanje smerova kretanja. Na svakom polju mogu da se ispišu nazivi dva odredišta ako se ispisuju jednim jezikom i pismom. Ovaj znak može se postaviti i iznad kolovoza i svako polje znaka postavlja se kao poseban znak iznad saobraćajnih traka na koji se odnosi.

Mega Start Auto Škola Vežbajte znakove online Znakovi obaveštenja

Znak turistički strelasti putokaz za teren za kampovanje označava pravac i udaljenost terena za kampovanje.

Mega Start Auto Škola Vežbajte znakove online Znakovi obaveštenja

Znak turistički strelasti putokaz za planinski dom označava pravac i udaljenost mesta na kome se nalazi planinski dom.

Mega Start Auto Škola Vežbajte znakove online Znakovi obaveštenja

Znak broj puta.

Mega Start Auto Škola Vežbajte znakove online Znakovi obaveštenja

Znak kilometraža puta.

Mega Start Auto Škola Vežbajte znakove online Znakovi obaveštenja

Znak broj puta, broj deonice puta i kilometraža označava broj puta, odnosno deonice i stacionažu puta.

Mega Start Auto Škola Vežbajte znakove online Znakovi obaveštenja

Znakovi udaljenost izlaza u slučaju opasnosti označava smer u kome se nalazi izlaz za slučaj opasnosti i udaljenost do njega.

Mega Start Auto Škola Vežbajte znakove online Znakovi obaveštenja

Znak izlaz u slučaju opasnosti označava izlaz za pešake u slučaju opasnosti.

Mega Start Auto Škola Vežbajte znakove online Znakovi obaveštenja

Znak broj međunarodnog puta.

Mega Start Auto Škola Vežbajte znakove online Znakovi obaveštenja

Znak Auto-put označava mesto odakle počinje auto-put.

Mega Start Auto Škola Vežbajte znakove online Znakovi obaveštenja

Znak završetak auto-puta označava mesto na kome se završava auto-put.

Mega Start Auto Škola Vežbajte znakove online Znakovi obaveštenja

Znak motoput označava mesto odakle počinje put motoput - put rezervisan za motorna vozila.

Mega Start Auto Škola Vežbajte znakove online Znakovi obaveštenja

Znak završetak motoputa označava mesto na kome se završava motoput.

Mega Start Auto Škola Vežbajte znakove online Znakovi obaveštenja

Znak naziv naseljenog mesta označava teritoriju i naziv naseljenog mesta u koji ulazi put i granicu od koje počinje to naseljeno mesto.

Mega Start Auto Škola Vežbajte znakove online Znakovi obaveštenja

Znak završetak naseljenog mesta označava mesto na kome se završava naseljeno mesto kroz koje prolazi put.

Mega Start Auto Škola Vežbajte znakove online Znakovi obaveštenja

Znak naselje označava mesto od koga počinje naselje i od koga se primenjuju propisi o saobraćaju u naselju.

Mega Start Auto Škola Vežbajte znakove online Znakovi obaveštenja

Znak završetak naselja označava mesto na kome se završava naselje i od koga prestaju da važe propisi o saobraćaju u naselju.

Mega Start Auto Škola Vežbajte znakove online Znakovi obaveštenja

Znak prestanak zabrane preticanja svih motornih vozila, osim motocikla bez prikolice, mopeda, lakih tricikala i lakih četvorocikala.

Mega Start Auto Škola Vežbajte znakove online Znakovi obaveštenja

Znak prestanak zabrane preticanja za teretna vozila označava mesto odakle prestaje zabrana preticanja za teretna vozila čija najveća dozvoljena masa prelazi 3.5t da pretiču druga motorna vozila, osim motocikla bez prikolice, mopeda, lakih tricikala i lakih četvorocikala.

Mega Start Auto Škola Vežbajte znakove online Znakovi obaveštenja

Znak prestanak ograničenja brzine označava mesto odakle prestaje ograničenje brzine.

Mega Start Auto Škola Vežbajte znakove online Znakovi obaveštenja

Znak prestanak najmanje dozvoljene brzine označava mesto odakle prestaje obaveza kretanja najmanje propisanom brzinom.

Mega Start Auto Škola Vežbajte znakove online Znakovi obaveštenja

Znak prestanak zabrane davanja zvučnih znakova označava mesto odakle prestaje zabrana davanja zvučnih znakova.

Mega Start Auto Škola Vežbajte znakove online Znakovi obaveštenja

Znak prestanak svih zabrana označava mesto odakle prestaje da važe odgovarajuće zabrane koje su pre tog mesta uspostavljene saobraćajnim znakovima postavljenim na tom putu.

Mega Start Auto Škola Vežbajte znakove online Znakovi obaveštenja

Znak prestanak obaveze nosenja lanaca za sneg.

Mega Start Auto Škola Vežbajte znakove online Znakovi obaveštenja

Znak završetak staze za bicikliste.

Mega Start Auto Škola Vežbajte znakove online Znakovi obaveštenja

Znak završetak staze za pešake.

Mega Start Auto Škola Vežbajte znakove online Znakovi obaveštenja

Znak završetak spojene biciklističke i pešačke staze.

Mega Start Auto Škola Vežbajte znakove online Znakovi obaveštenja

Znak završetak staze za jahače.

Mega Start Auto Škola Vežbajte znakove online Znakovi obaveštenja

Znak izlaz iz zone u kojoj je ograničeno trajanje parkiranja označava mesto u naselju na kome se izlazi iz zone u kojoj je sprovedeno opšte ograničenje trajanja parkiranja na određeno vreme.

Mega Start Auto Škola Vežbajte znakove online Znakovi obaveštenja

Znak zona u kojoj je ograničeno trajanje parkiranja označava mesto u naselju odakle se ulazi u zonu u kojoj je sprovedeno opste ograničenje trajanja parkiranja na određeno vreme, bez obzira da li se za parkiranje na određeno vreme plaća naknada ili se ne plaća. Na znaku može biti dodata dopunska tabla na kojoj će se naznačiti dani ili sati za koje ograničenje važi.

Mega Start Auto Škola Vežbajte znakove online Znakovi obaveštenja

Znak parkiralište označava parkiralište. Na znaku ili dopunskoj tabli može se odgovarajućim simbolima ili natpisima označiti: način parkiranja, smer u kome se nalazi parkiralište, udaljenost parkirališta, kategorije vozila kojima je parkiralište namenjeno, kao i eventualno vremensko ograničenje parkiranja.

Mega Start Auto Škola Vežbajte znakove online Znakovi obaveštenja

Znak vremenski ograničeno parkiranje označava mesto na kome je parkiranje vozila vremenski ograničeno.

Mega Start Auto Škola Vežbajte znakove online Znakovi obaveštenja

Znak parkiraj i vozi se označava parkiralište gde vozilo može da se parkira i da se putovanje dalje nastavi nekim drugim transportnim sredstvom, koje može biti prikazano simbolom.

Mega Start Auto Škola Vežbajte znakove online Znakovi obaveštenja

Znak parking garaža označava garažu sa parking mestima.

Mega Start Auto Škola Vežbajte znakove online Znakovi obaveštenja

Znak bolnica označava blizinu bolnice i upozorava vozača da svojim vozilom ne stvara suvišnu buku.

Mega Start Auto Škola Vežbajte znakove online Znakovi obaveštenja

Znak stanica za prvu pomoć označava blizinu mesta ili mesto na kome se nalazi stanica za prvu pomoć.

Mega Start Auto Škola Vežbajte znakove online Znakovi obaveštenja

Znak radionica za opravku vozila označava blizinu mesta na kome se nalazi radionica za opravku vozila.

Mega Start Auto Škola Vežbajte znakove online Znakovi obaveštenja

Znak telefon označava blizinu mesta ili mesto na kome se nalazi telefonska govornica.

Mega Start Auto Škola Vežbajte znakove online Znakovi obaveštenja

Znak benzinska stanica označava blizinu mesta na kome se nalazi benzinska stanica.

Mega Start Auto Škola Vežbajte znakove online Znakovi obaveštenja

Znak benzinska stanica označava blizinu mesta na kome se nalazi benzinska stanica.

Mega Start Auto Škola Vežbajte znakove online Znakovi obaveštenja

Znak restoran označava blizinu mesta ili mesto na kome se nalazi restoran.

Mega Start Auto Škola Vežbajte znakove online Znakovi obaveštenja

Znak kafana označava blizinu mesta ili mesto na kome se nalazi kafana.

Mega Start Auto Škola Vežbajte znakove online Znakovi obaveštenja

Znak teren urađen za izletnike označava blizinu mesta ili mesto na kome se nalazi teren urađen za izletnike.

Mega Start Auto Škola Vežbajte znakove online Znakovi obaveštenja

Znak teren za kampovanje pod šatorima označava blizinu terena ili teren urađen za kampovanje pod šatorima.

Mega Start Auto Škola Vežbajte znakove online Znakovi obaveštenja

Znak teren za kampovanje u prikolicama označava teren ili blizinu terena uređenog za boravak u prikolicama.

Mega Start Auto Škola Vežbajte znakove online Znakovi obaveštenja

Znak teren za kampovanje pod šatorima i u prikolicama označava blizinu terena ili teren za kampovanje pod šatorima i u prikolicama.

Mega Start Auto Škola Vežbajte znakove online Znakovi obaveštenja

Znak planinski dom označava blizinu mesta ili mesto na kome se nalazi planinski dom.

Mega Start Auto Škola Vežbajte znakove online Znakovi obaveštenja

Znak vozilo za pomoć na putu označava blizinu mesta ili mesto na kome se nalazi služba za pružanje pomoći u slučaju kvara na vozilu.

Mega Start Auto Škola Vežbajte znakove online Znakovi obaveštenja

Znak vatrogasna služba označava blizinu mesta ili mesto na kome se nalazi služba za gašenje požara.

Mega Start Auto Škola Vežbajte znakove online Znakovi obaveštenja

Znak autobusko stajalište označava mesto na kome se nalazi autobusko stajalište.

Mega Start Auto Škola Vežbajte znakove online Znakovi obaveštenja

Znak tramvajska stanica označava mesto na kome se nalazi tramvajska stanica.

68

Znak aerodrom označava blizinu aerodroma ili mesto aerodroma.

Mega Start Auto Škola Vežbajte znakove online Znakovi obaveštenja

Znak luka - pristanište označava blizinu luke, pristaništa, odnosno trajekta ili mesto u kome se nalazi luka, pristanište, odnosno trajekta.

Mega Start Auto Škola Vežbajte znakove online Znakovi obaveštenja

Znak informacija označava blizinu mesta ili mesto u kome se mogu dobiti turističke informacije.

Mega Start Auto Škola Vežbajte znakove online Znakovi obaveštenja

Znak prohodnost puta označava da je planinski put, odnosno prelaz preko planinskog vrha otvoren. Ako je prolaz otvoren, polje 1 je zelene boje i ima natpis "otvoren", dok polje 3, sadrži simbol znaka "lanci za sneg" ili simbol "lanci ili gume za sneg" u zavisnosti od stanja puta.

Mega Start Auto Škola Vežbajte znakove online Znakovi obaveštenja

Znak prohodnost puta označava da je planinski put, odnosno prelaz preko planinskog vrha zatvoren. Ako je prolaz zatvoren, polje 1 je crvene boje i u polju 2 se ispisuje naziv mesta do kog je put otvoren.

Mega Start Auto Škola Vežbajte znakove online Znakovi obaveštenja

Znak broj serpentine označava broj serpentine sa nadmorskom visinom.

Mega Start Auto Škola Vežbajte znakove online Znakovi obaveštenja

Znak putni objekat označava naziv putnog objekta od posebnog značaja (vijadukt, tunel i sl.)

Mega Start Auto Škola Vežbajte znakove online Znakovi obaveštenja

Znak planinski prevoj označava planinski prevoj sa nadmorskom visinom.

Mega Start Auto Škola Vežbajte znakove online Znakovi obaveštenja

Znak reka označava naziv reke preko koje put prelazi.

Mega Start Auto Škola Vežbajte znakove online Znakovi obaveštenja

Znak stanica policije označava blizinu mesta ili mesto na kome se nalazi stanica policije.

Mega Start Auto Škola Vežbajte znakove online Znakovi obaveštenja

Znak Kontrola brzine kretanja označava početak deonice na kojoj se vrši kontrola brzine kretanja vozila.

Mega Start Auto Škola Vežbajte znakove online Znakovi obaveštenja

Znak brzina koja se preporučuje označava brzinu koja se preporučuje na određenom delu puta.

Mega Start Auto Škola Vežbajte znakove online Znakovi obaveštenja

Znak zona 30 označava zonu u kojoj je brzina kretanja vozila ograničena do 30km/h.

Mega Start Auto Škola Vežbajte znakove online Znakovi obaveštenja

Znak kraj zone 30 označava završetak zone u kojoj je ograničena brzina kretanja vozila do 30 km/h.

Mega Start Auto Škola Vežbajte znakove online Znakovi obaveštenja

Znak potvrda pravca označava potvrdu pravca kretanja posle prolaska raskrsnice. Znak sadrži naziv mesta i udaljenost, izraženu u km do mesta u koje vodi put na kome je znak postavljen. Na znaku mogu da budu ispisana najviše šest naziva odredišta, ukoliko se nazivi odredišta ispisuju jednim pismom ili na jednom jeziku, odnosno četiri naziva odredišta ako se ispisuju na dva jezika ili pisma, kao i udaljenost u km do tih mesta.

Mega Start Auto Škola Vežbajte znakove online Znakovi obaveštenja

Znak tabla za označavanje naziva ulica označava vozačima i pešacima naziv ulice kojom prolaze ili u koju ulaze.

Mega Start Auto Škola Vežbajte znakove online Znakovi obaveštenja

Znak tabla za usmeravanje označava mesto gde se nailazi na oštru krivinu.

Mega Start Auto Škola Vežbajte znakove online Znakovi obaveštenja

Znak tabla za usmeravanje označava mesto gde se nailazi na oštru krivinu.

Mega Start Auto Škola Vežbajte znakove online Znakovi obaveštenja

Znak predputokaz za izlaz. Znak koji na auto-putu i putu sa raskrsnicama u više nivoa označava pravac kretanja do naseljenih mesta ispisanih na znaku.

Mega Start Auto Škola Vežbajte znakove online Znakovi obaveštenja

Znak predputokazna tabla za izlaz. Znak koji na autoputu i raskrsnicama u više nivoa označava položaj putnih pravaca do naseljenih mesta ispisanih na njemu.

Mega Start Auto Škola Vežbajte znakove online Znakovi obaveštenja

Znak naziv petlje. Znakovi obaveštavaju o nazivu petlje na koju se nailazi, prvi znak se postavlja na ukrštanju autoputa sa drugim putem, dok se drugi znak postavlja na ukrštanju dva autoputa.

Mega Start Auto Škola Vežbajte znakove online Znakovi obaveštenja

Znak putokaz iznad kolovoza na portalu koji na auto-putu i putu sa raskrsnicama u više nivoa označava pravac kretanja do naseljenog mesta ispisanog na znaku.

Mega Start Auto Škola Vežbajte znakove online Znakovi obaveštenja

Znak putokaz iznad kolovoza na portalu koji na auto-putu i putu sa raskrsnicama u vise nivoa oznacava pravac kretanja do naseljenih mesta ispisanih na znaku.

Mega Start Auto Škola Vežbajte znakove online Znakovi obaveštenja

Znak tabla za označavanje izlaza označava mesto izlaska sa auto-puta.

Mega Start Auto Škola Vežbajte znakove online Znakovi obaveštenja

Znak naizmenično propuštanje vozila označava mesto gde se zbog završavanja saobraćajne trake, suženja kolovoza i smanjenja broja saobraćajnih traka, vozila naizmenično uključuju u jednu saobraćajnu traku.

Mega Start Auto Škola Vežbajte znakove online Znakovi obaveštenja

Znak način korišćenja saobraćajne trake označava da određena saobraćajna traka nije namenjena za kretanje vozila pojedinih vrsta vozila čiji je simbol prikazan na znaku. Broj saobraćajnih traka na znaku mora da odgovara situaciji na terenu.

Mega Start Auto Škola Vežbajte znakove online Znakovi obaveštenja

Znakovi putokaz za prestrojavanje za kretanje do određenog mesta obaveštavaju vozače o korišćenju saobraćajne trake za kretanje do naseljenog mesta ispisanog na znaku.

Mega Start Auto Škola Vežbajte znakove online Znakovi obaveštenja

Znak deca na putu označava mesto u čijoj se blizini nalazi škola i pešački prelazi koje deca često koriste.

Mega Start Auto Škola Vežbajte znakove online Znakovi obaveštenja

Znak zona usporenog saobraćaja označava mesto od kojeg počinje zona usporenog saobraćaja.

Mega Start Auto Škola Vežbajte znakove online Znakovi obaveštenja

Znak kraj područja usporenog saobraćaja označava mesto gde se završava zona usporenog saobraćaja.

Mega Start Auto Škola Vežbajte znakove online Znakovi obaveštenja

Znak pešačka zona označava početak zone namenjene isključivo za kretanje pešaka.

Mega Start Auto Škola Vežbajte znakove online Znakovi obaveštenja

Znak kraj pešačke zone označava kraj pešačke zone.

Mega Start Auto Škola Vežbajte znakove online Znakovi obaveštenja

Znak zona škole označava mesto od kojeg počinje zona škole.

Mega Start Auto Škola Vežbajte znakove online Znakovi obaveštenja

Znak završetak zone škole.

Mega Start Auto Škola Vežbajte znakove online Znakovi obaveštenja

Znak saobraćajna traka za vozila javnog prevoza putnika označava saobraćajnu traku na kojoj se moraju kretati vozila javnog prevoza putnika.

Mega Start Auto Škola Vežbajte znakove online Znakovi obaveštenja

Znak završetak saobraćajne trake za vozila javnog prevoza putnika označava mesto na kome se završava saobraćajna traka za kretanje vozila javnog prevoza putnika.

Mega Start Auto Škola Vežbajte znakove online Znakovi obaveštenja

Znak ograničenje najveće dozvoljene brzine na putevima u Republici Srbiji označava opšte ograničenje najveće dozvoljene brzine u Republici Srbiji prema vrsti puta i obavezu upotrebe svetla.

Mega Start Auto Škola Vežbajte znakove online Znakovi obaveštenja

Znak saobraćajna traka za spora vozila označava početak saobraćajne trake u kojoj se mora kretati sporo vozilo koje se kreće brzinom manjom od brzine određene umetnutim znakom.

Mega Start Auto Škola Vežbajte znakove online Znakovi obaveštenja

Znak završetak saobraćajne trake za spora vozila označava mesto na kome se završava saobraćajna traka za kretanje sporih vozila.

Mega Start Auto Škola Vežbajte znakove online Znakovi obaveštenja

Znak turistička informaciona tabla označava odredište ili objekat turističkog značaja.

Mega Start Auto Škola Vežbajte znakove online Znakovi obaveštenja

Znak odmorište označava nailazak na višenamenski objekat na putu čiji se sadržaj označava piktogramima.

Mega Start Auto Škola Vežbajte znakove online Znakovi obaveštenja

Znak izlazak na odmorište označava mesto izlaska sa puta do višenamenskog objekta. Na znaku, ukoliko je potrebno, može da se upiše udaljenost do sledećeg takvog objekta.

Mega Start Auto Škola Vežbajte znakove online Znakovi obaveštenja

Znak opasna deonica puta označava nailazak na posebno opasnu deonicu puta i njenu dužinu. Umesto znaka opasnost na putu može da se upiše znak opasnosti koji bliže objašnjava prirodu opasnosti. Na znaku mogu biti najviše dva znaka koji definišu prirodu opasnosti. Ovaj znak se uvek postavlja sa obe strane puta u smeru kretanja.

Mega Start Auto Škola Vežbajte znakove online Znakovi obaveštenja

Znak obilazak služi za usmeravanje vozila na obližnji put.

Mega Start Auto Škola Vežbajte znakove online Znakovi obaveštenja

Znak predznak za neposredno regulisanje saobraćaja na mestu na kome se izvode radovi obaveštava vozače o blizini mesta na kome je, zbog radova na putu, pivremenih prepreka ili oštećenja kolovoza, uvedeno naizmenično propuštanje vozila, koja neposredno regulišu ovlašćena lica.

Mega Start Auto Škola Vežbajte znakove online Znakovi obaveštenja

Znakovi skretanje saobraćaja iz jedne kolovozne trake u drugu označavaju mesto, odnosno, blizinu mesta, gde se vrši skretanje saobraćajnih traka, pri čemu broj saobraćajnih traka ostaje isti. Položaj strelica na znaku mora da odgovara stanju na terenu.

Mega Start Auto Škola Vežbajte znakove online Znakovi obaveštenja

Znakovi zatvaranje saobraćajne trake označavaju mesto gde počinje zatvaranje jedne saobraćajne trake namenjene za kretanje u istom smeru. Broj i položaj strelica na znaku mora da odgovara broju saobraćanih traka na terenu.

Mega Start Auto Škola Vežbajte znakove online Znakovi obaveštenja

Znakovi predznak za zatvaranje saobraćajne trake označavaju udaljenost do mesta na kome se zatvara jedna saobraćajna traka. Broj i položaj strelica na znaku mora da odgovara broju saobraćajnih traka na terenu.

Mega Start Auto Škola Vežbajte znakove online Znakovi obaveštenja

Znakovi predznak za preusmeravanje saobraćaja na putu sa fizički razdvojenim kolovozima označavaju režim kretanja i način preusmeravanja saobraćaja.

Mega Start Auto Škola Vežbajte znakove online Znakovi obaveštenja

Znak ograničenje korišćenja saobraćajne trake označava da određena saobraćajna traka nije namenjena za kretanje pojedinih vrsta vozila čiji je simbol prikazan na znaku. Broj saobraćajnih traka na znaku mora da odgovara situaciji na terenu.